Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen “podmínky”) upravují způsob zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího Lucie Jelínková, IČ: 02397889, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Koulova 1598/14, Praha 6 (dále jen “prodávající”), v souvislosti s provozem e-shopu na webové stránce www.charluu.cz (dále jen “e-shop”).
 2. Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”).

 

II. Zpracovávané osobní údaje

 1. Prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujících:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa (dodací a fakturační)
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Platební údaje
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
  • Vyřízení objednávek a plnění práv a povinností z kupní smlouvy
  • Komunikace s kupujícím
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídek, pokud kupující udělil souhlas

 

III. Právní základ zpracování

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících právních titulů:
  • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  • Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování:
  • Po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 3 let pro případné uplatnění nároků z tohoto vztahu
  • Po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy pro uchovávání účetních a daňových dokladů
  • Pro zasílání obchodních sdělení po dobu trvání souhlasu kupujícího

 

V. Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům:
  • Dopravním společnostem za účelem doručení zboží
  • Poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb
  • Poskytovatelům IT služeb a hostingu za účelem provozu e-shopu
  • Účetním a daňovým poradcům za účelem plnění právních povinností

 

VI. Práva kupujících

 1. Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Právo na přenositelnost osobních údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Prodávající přijímá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a jejich ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 24.05.2023.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Nové podmínky budou zveřejněny na webových stránkách e-shopu a vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.